vīrietis labo jumta karkasu

Gaismcaurlaidīgās jumta seguma plāksnes ieguvušas atzinību daudzās at­tīstītās Eiropas valstīs, to vidū arī Skandi­nāvijas valstīs, bet Latvijā tās pagaidām vēl lieto maz. Šādu jumta segumu izmanto sabiedrisko un individuālo ēku, ka ari tikai atsevišķu ēkas daļu (terases, verandas u. tml.) pārsegšanai. Tām ir laba kvalitāte, liela stiprība un ilgizturība, estētisks izskats un ļoti vienkārša un parocīga montāžas tehnoloģija. Šāds jumta segums ir arī ļoti ērts ekspluatācijā: tas ir salizturīgs, var uzņemt lielu sniega un stipra vēja radi tu slodzi; tā materiāls ir ļoti gluds (tam no ķeras klāt netīrumi) un nemaina savu krā­su ultravioletā starojuma iedarbībā. Tas ir ļoti piemērots jumta segums visām tel­pām, kuras nepieciešams aizsargāt tikai no nokrišņiem un vēja, jo netraucē ieplūst telpā dienasgaismai.

Ja esat nonākuši situācijā, kad nepieciešams jumta remonts, iespējams gaismcaulaidīgo plākšņu jumta segums ir tieši tas, ko jūs meklējat.

Gaismcaurlaidīgās jumta seguma plāksnes izgatavo caurspīdīgas vai pien baltā krāsā, 1,5 mm biezas, 22 cm platas un 3-6 m garas (intervāls – 1 m). Caurspīdīgo plākšņu gaismcaurlaidība ir  75%, pienbalto – 42%. Šo plākšņu lietderīgais platums ir 20 cm, jo 2 cm plata josla divu blakusplākšņu savienojuma vietā pārklajas. Plāksnes ir ļoti vieglas: 1m liela jumta seguma masa ir aptuveni tikai 3 kg, līdz ar to 6 m garas plāksnes masa nepārsniedz 4 kg. Plāksnes var zāģēt ar rokas zāģi, tikai tam jābūt pēc iespējas smalkzobainākam (tad zāģējuma mala būs līdzenāka), turklāt uz zāģi nedrīkst spiest un zāģa plātne jātur aptuveni 45° leņķī prot zāģējamo plāksni.

Jāatzīmē, ka dažādu firmu ražoto gaismcaurlaidīgo jumta seguma plākšņu ģeometriskie izmēri, forma un fizikāli mehā­niskās īpašības var būt atšķirīgas.

Gaismcaurlaidīgās jumta seguma plāksnes var ieklāt ne tikai uz plakanam, bet arī uz liektām virsmām (minimālais liekuma rādiuss ir 80 cm), kā arī uz ļoti lēzeniem jumtiem  (minimālais  pieļaujamais jumta slīpums ir 2,5%, t. i., kritumam uz katru garuma metru jumta slīpuma virzienā jābūt ne mazākam par 2,5 cm). Ūdens necaurlaidību nodrošina oriģinālais un ļoti vienkāršais plākšņu savienojuma paņēmiens. Katrai plāksnei abās malās garenvirzienā izveidots cauruļveida izlocījums, kura diametrs vienas  plāksnes  malā  ir nedaudz mazāks, bet otrā – lielāks. Savie­nojot jumta segumā divas blakusplāksnes, lielākā diametra izlocījumu uzspiež mazā­kajam, izveidojot ūdensnecaurlaidīgu šuvi, turklāt plāksnes var montēt no apakšas vai augšas.

Pie latojuma plāksnes piestiprina ar speciāliem fiksatoriem, uzmaucot uz tiem tās plākšņu malas izlocījumu, kam ir ma­zākais diametrs. Fiksatorus, kas paredzē­ti plākšņu piestiprināšanai no apakšas, pienaglo vai pieskrūvē latu sānos, bet fik­satorus, kas paredzēti plākšņu piestiprinā­šanai no augšas, – latu augšpusē. Plast­masas fiksatoru piestiprināšanai var iz­mantot nerūsošās naglas vai skrūves, ku­ru diametrs nepārsniedz 3 mm. Fiksato­riem jāatrodas precīzi uz vienas taisnes, jo pretējā gadījumā jumta seguma plākšņu montāža būs ļoti sarežģīta, bet lielākas novirzes gadījumā tā var kļūt pat neiespē­jama. Tāpēc pirms fiksatoru piestiprināša­nas precīzi jāaizzīmē to atrašanās vietas, šim nolūkam nostiepjot auklu vai stiepli. Katra jumta seguma kvadrātmetra ieklā­šanai jāizmanto 10 fiksatori. Malējo plāk­šņu piestiprināšanai katras latas galā pie­stiprina speciāli šim nolūkam paredzētu fiksatoru.

Kores mezglā vispirms ar silikona mastiku abās tās pusēs pielīmē speciālas blīves, kuru profils atbilst gaismcaurlaidīgo plākšņu profilam. Pēc tam uz blīvēm liek kores metāla elementus, ko ar naglām piestiprina pie kores brusas. Ko­res elementus liek ar 10 cm pārlaidumu.

Fiksatorus, leņķīšus, blīves un citus gaismcaurlaidīgā jumta seguma plākšņu ieklāšanai nepieciešamos elementus un detaļas var iegādāties kopā ar jumta se­guma plāksnēm.